Skip to main content
Til toppen
Fri frakt ved kjøp over 2500,-

Standard salgsbetingelser for næringskjøp

Innledning
Dette kjøpet er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for salg av varer fra UniformPartner AS til kunde som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Disse vilkårene oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen, og suppleres av kjøpsloven og annen relevant lovgivning. I tilfeller hvor kontrakten gir en annen løsning enn det som følger av fravikelig lovgivning, skal kontrakten ha forrang.

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene
Selger:
Firmanavn: UniformPartner AS
Kontaktadresse: Nedbergeveien 19, 5178 Loddefjord
E-post: support@uniformpartner.no
Telefonnummer: 55 50 76 00
Organisasjonsnummer: 922 956 049

Kjøper er den juridiske person som foretar bestillingen.

3. Priser
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og andre avgifter, med mindre annet er avtalt.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. UniformPartner AS Nedbergeveien 19 5178 Loddefjord Norway UniformPartner AS Selma Ellefsensvei 8 0581 Oslo Norway UniformPartner AS Sorgenfriveien 9 7031 Trondheim Norway UniformPartner AS 6740 Selje Norway UniformPartner AS Tilstedvej 73 DK-7700 Thisted Denmark UniformPartner AS Draugystes str. 19 LT-51230 Kaunas Lithuania

Kjøperen skal kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.
Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.
Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

7. Levering
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Selgeren leverer kun til fastlandet i Norge, med mindre annet er avtalt.

Hentes ikke en forhåndsbetalt ordre innen 28 dager fra ordren ble bekreftet klar for henting vil ordre bli kansellert. Kjøper vil motta SMS og e-post når ordre er klar for henting. Kunde vil kontaktes i løpet av de 28 dagene for påminnelse om å hente vare før ordre blir kansellert. Slik kansellering sidestilles med heving i henhold til kjøpsloven, og gir selgeren rett til erstatning og andre misligholdsbeføyelser.

8. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når vare er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, skal kjøperen i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.

10. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest 10 dager etter at kjøperen overtok varen. UniformPartner AS Nedbergeveien 19 5178 Loddefjord Norway UniformPartner AS Selma Ellefsensvei 8 0581 Oslo Norway UniformPartner AS Sorgenfriveien 9 7031 Trondheim Norway UniformPartner AS 6740 Selje Norway UniformPartner AS Tilstedvej 73 DK-7700 Thisted Denmark UniformPartner AS Draugystes str. 19 LT-51230 Kaunas Lithuania

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

11. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i kjøpsloven §§ 23 til 29 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

12. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i kjøpsloven §§ 31 til 40 etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter bestemmelsene i kjøpsloven kapittel VII.

14. Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

15. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås innen én måned etter at uenigheten oppstod, kan hver av partene bringe tvisten inn for alminnelig domstolsbehandling, med selgerens forretningssted som verneting.

Min side